அஞ்சல் பட்டியல் சாளரம் XMailer 3.0

அஞ்சல் பட்டியல் சாளரம் XMailer 3.0

அஞ்சல் பட்டியல் சாளரம் - это основной пульт управления рассылкой в XMailer 3.0. Вам необходимо освоить этот инструмент для успешного выполнения рассылок.

  • - средство работы с аккаунтами. Подробнее இங்கே
  • - средство уникализации писем и настройки обхода спам фильтров. Подробнее இங்கே
  • இங்கே
  • அஞ்சல் பட்டியலில் சோதனை - Тестирование рассылки перед отправкой. Подробнее இங்கே
  • தொடக்க / இடைநிறுத்தப்பட்டு தொடங்க / இடைநிறுத்தப்பட்டு the mailing list. இறுதி அஞ்சல் பட்டியலில் ஜன்னல் ஏற்படுத்துகிறது அஞ்சல் பட்டியலில் இருக்க வேண்டும் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது தானாக
  • இங்கே