කර්තෘ මෙම XMailer 3.0

කර්තෘ මෙම XMailer 3.0

තේමාව කර්තෘ නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා වේ හා සංස්කරණය කරන්න මාතෘකා ලැයිස්තුව.

  • නව ලැයිස්තුව නිර්මාණය නව ලැයිස්තුව සහ මකා පැරණි
  • Save - ඉතිරි වත්මන් ලැයිස්තුව වෙනම ගොනු
  • බර - බර ලැයිස්තුව සිට වෙනම ගොනු
  • ජනන පෙළ සිට මෙම ලිපිය පරම්පරාව සිට යෝජනා පෙළ ලිපියක්
  • උත්පාදනය ප්රධාන උත්පාදනය ප්රධාන වචනය සිට generirovanie පෙළ. තව දුරටත් කියවන්න මෙන්න