දියත් කවුළුව

දියත් කවුළුව XMailer 3.0

XMailer ධාවනය 3.0, ඔබ දකිනු ඇත, ආරම්භක වැඩසටහන කවුළුව.

ඔබ ක්රියාත්මක XMailer මත පළමු වරට මෙම පරිගණක, එවිට ඔබ තොරතුරු කියවීමට අවශ්ය හා පිළිගැනීමට ගිවිසුම.

නම්, සේවාදායකය හමු වී ඇත නව අනුවාදය XMailer, ඔබ කළ යුත්තේ බොත්තම ඔබන්න "බාගත යාවත්කාලීන" සහ ක්රියාත්මක, නව අනුවාදය.

කිරීමට ලොගින් වන්න - ක්ලික් කරන්න "ඊළඟ" යන්න කවුළුව "දොරටුව XMailer".