තෝරා ඔබගේ මව් භාෂාව

තෝරා ඔබගේ මව් භාෂාව

සියල්ල අපගේ වෙබ් අඩවිය ඇතුළු media අනුබද්ධ වැඩසටහන සියලු මෘදුකාංග - පරිවර්තනය 90 languages.

විට ඔබ බාගත වැඩසටහන අඩවියෙන් ඔබට ලබා දී මෘදු ඔබේ මව් භාෂාව. එය ද ප්රයෝජනවත් වේ සඳහා අපගේ හවුල්කරුවන් ප්රවර්ධනය කරන අපේ නිෂ්පාදන මත අනුබද්ධ වැඩසටහන.

ලැයිස්තුව ලබා ගත හැකි භාෂා:

තාක්ෂණික සහාය සපයයි ආධාර දී රුසියානු හා ඉංග්රීසි භාෂා.