නම උත්පාදක

ජනන නම් в XMailer 3.0

ඒ කාර්යය උත්පාදනය නම් පහසු වන අතර, ඔබට අවශ්ය නම්, විශාල ලැයිස්තුව senders සමග අනුකරණය පුද්ගලයාගේ නම.

  • අවශ්ය සංඛ්යාව - සංඛ්යාව ජනනය නම්
  • ස්ත්රී පුරුෂ - ස්ත්රී පුරුෂ භාවය ජනනය නම
  • සාමය සඳහා නම හා වාසගම තුළ ජනනය නම්
  • පරම්පරාව - ආරම්භ පරම්පරාව ක්රියාවලිය අනුව ඉහත සැකසුම්