مورد ادیتور

مورد ادیتور XMailer 3.0

مورد ادیتور - это вспомогательное окно для редактирования списков строк.

  • لیست جدید - ایجاد لیست جدید و حذف لیست
  • بار - بار لیستی از فایل
  • صرفه جویی - صرفه جویی در لیست به یک فایل
  • لیستی از نام - نام و نام خانوادگی ژنراتور. ادامه مطلب در اینجا