ماشین حساب, توزیع

طیف وسیعی از برنامه های خود را برای دوره پایه گیرنده

مشخص کنید که چه مقدار از پایگاه خود را از دریافت کنندگان: دریافت کنندگان

برای دریافت نتایج با وارد کردن اندازه پایگاه داده از دریافت کنندگان...